06:19

2023/06/02

سایت آماده خبری

جوپرک

جوپرک

جو پرک یکی از غلات بسیار مفید است که از تغییر و تحول در جو دو سر بدست می‌آید. در واقع چنانچه پوسته و غلاف بسیار سفت جو از آن جدا شده و پخار پز شود و از زیر غلطک عبور کند آنچه حاصل می‌شود  نوع  پرک شده جو است. این محصول انواع مختلفی همچون […]