logo

0580737 – 0912

36701140 – 026

36711043 – 026

36711483 – 026

ژانویه 13, 2019
پخش سویا

سویا

  خرید اینترنتی و حضوری سویا از بازرگانی همتی سویا تنها دانه‌ای است که محتوای پروتئینی آن بسیار به پروتئین‌های حیوانی شبیه است و اغلب اسیدهای […]